Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I VOORSTEL VAN WET

In artikel III bestond de oorspronkelijke tekst van artikel 137, vierde lid, uit één volzin.

II MEMORIE VAN TOELICHTING

In de tweede alinea ontbrak de volgende volzin: In zijn advies komt de Raad tot de conclusie dat het niet in overeenstemming met de bedoeling en strekking van artikel 137, derde lid, van de Grondwet zou zijn, indien de daar bedoelde ontbinding niet gelijktijdig voor beide kamers zou geschieden.

41156301F ISSN 0920 -7371 Sdu Uitgeverii Plantiinstraat

-^.

, -

vGravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie