Nota naar aanleiding van het verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 262b

23575

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 10 maart 1994

De leden van de CDA-fractie hebben gevraagd naar het voornemen van de Minister van Justitie om in deze kabinetsperiode een notitie betreffende constitutionele rechtspraak aan de Tweede Kamer te zenden. Tljdens het debat over de vraagpunten van de commissie-Deetman heeft de minister-president gewezen op de taxatie van het kabinet dat er geen meerderheid zal zijn, althans nu niet, voor een constitutioneel hof. Voorts gaf hij aan dat er in dit verband nog een aantal varianten overwogen zouden kunnen worden (Handelingen II, 1993-1994, 2663). Zodra het kabinet tot een definitief standpunt omtrent de nog te overwegen varianten zal zijn gekomen, zal dit standpunt aan beide Kamers worden overgelegd. Hetvaltthans nog niet te overzien binnen welke termijn dit laatste zal kunnen plaatsvinden.

De Ministerpresident, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers De Minister van Binnenlandse Zaken, E. van Thijn 412371F ISSN 0921 -7363 Sdu Uitgevenj Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie