Nota naar aanleiding van het verslag - Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Ontvangen 7 november 1994

De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie van de leden van de SGP-fractie. Deze leden betreuren het dat van de gelegenheid geen gebruik is gemaakt om in de Grondwet meer expliciet duidelijkheid te bieden over de inzet van de krijgsmacht in het kader van de internationale rechtsorde. De regering zal dit punt betrekken bij de uitvoering van de motie-Jurgens (Kamerstukken II, 1993-1994, 23327(R 1483), nr. 15).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal

De Minister van Defensie, J. J. C. Voorhoeve

De Minister van Justitie, W. Sorgdrager

4U751F ISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie