Verslag - Rijkswet tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Vastgesteld 30 september 1994

De vaste Commissie voor Binneniandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek naar dit wetsvoorstel, heeft de eer van haar bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de gestelde vragen door de regering tijdig zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

' Samenstelling: Leden: Van Erp (WD), V. A. M. van der Burg (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Te Veldhuis (VVD), Van der Heijden (CDA), De Cloe (PvdA), voorzitter, Janmaat (CD), Van den Berg (SGP), Brinkman (CDA), Scheltema-de Nie (D66), ondervoorzitter, Apostolou (PvdA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), Van der Hoeven (CDA), Remkes (VVD), Gabor (CDA), Nijpels-Hezemans (AOV), Oedayraj Singh Varma (GroonLinks), Essers (VVD), Dittrich (D66), Dijksman (PvdA), De Graaf (D66), Cornielje (VVD), Rouvoet (RPF), Van Boxtel (D66). Plv. leden: Korthals (WD), Dankers (CDA), Van Oven (PvdA), Van Hoof (VVD), Bijleveld-Schouten (CDA), Liemburg (PvdA), Poppe (SP), Schutte (GPV), Mulder-van Dam (CDA), Van 't Riet (D66), Van Heemst (PvdA), Noormanden Uyl (PvdA), Vreeman (PvdA), Verhagen (CDA), Van derStoel (VVD), Mateman (CDA), Van Wingerden (AOV), Rabbae (GroenLinks), H. G. J. Kamp (WD), Koekkoek (CDA), M. M. van der Burg (PvdA), Bakker (D66), Klein Molekamp (WD), Leerkes (U55+), Hoekema (D66).

De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel in verband met de tweede lezing van de voorgestelde wijziging van de Grondwet op het punt van de bepalingen inzake de verdediging. Deze leden kunnen instemmen met een regeling die ruimte schept voor de mogelijkheid, de opkomst van verplicht dienenden desgewenst op te schorten. Deze leden achten het wel van belang dat de dienstplicht als zodanig gehandhaafd blijft. De situatie kan zich immers wijzigen. Dat geldt niet alleen de beschikbaarheid van vrijwillig dienenden, maar ook de potentiële bedreigingen van de veiligheid van ons land. In beginsel is er voor iedere (mannelijke) Nederlander een taak in de vorm van persoonlijke inzet bij de handhaving van onze nationale soevereiniteit. Naarmate echter een geringer aantal jongemannen daadwerkelijk wordt opgeroepen kan een gevoel van onrechtvaardigheid groeien en ligt niet-effectuering van de opkomstplicht meer voor de hand, zo menen de leden van de SGP-fractie. Overigens betreuren deze leden het dat van de gelegenheid niet gebruik is gemaakt om in de Grondwet meer expliciet duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid van inzet van onze krijgsmacht ter bescherming van de internationale rechtsorde.

De voorzitter van de commissie, De Cloe

De griffier van de commissie, Hommes

4U355F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie