Memorie van toelichting - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

De additionele artikelen I en XX voorzien in een overgangsregeling betreffende Koninkrijksaangelegenheden na de algehele herziening van de Grondwet. Additioneel artikel I stelt de inwerkingtreding van artikel 2, vierde lid, Grondwet uit tot maximaal vijf jaren. Additioneel artikel XX voorziet in gelding van een van de Grondwet afwijkende tekst voor de duur van maximaal vijf jaren. Dit uitstel van inwerkingtreding was nodig om de wetgever de gelegenheid te geven de door de nieuwe bepalingen vereiste wettelijke voorzieningen tot stand te brengen. De betreffende voorzieningen zijn tot stand gebracht binnen de gestelde termijn, die op 17 februari 1988 afliep. Dat betekent dat beide artikelen inmiddels zijn uitgewerkt. Omdat de additionele artikelen I en XX overgangsbepalingen bevatten betreffende Koninkrijksaangelegenheden is er voor gekozen deze bij rijkswet te doen vervallen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken, C. I. Dales

De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

315227F ISSN09217371 Sdu Uitgeveri] Plantijnstraat 's Gravenhage 1993

 
 
 

2.

Meer informatie