Gewijzigde amendementen van het lid Scheltema-de Nie ter vervanging van die gedrukt onder nr. 6 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepaling inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijk vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 7

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet tot aanvulling van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden, in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling GEWIJZIGDE AMENDEMEIMTEN VAN HET LID SCHELTEMADE NIE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 25 januari 1994

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In de considerans wordt «in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling» vervangen door: in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling. In artikel II, onderdeel A, komt artikel 57a als volgt te luiden:

Artikel 57a

De wet regelt de tijdelijke vervanging van een lid van de Staten-Generaal wegens haar zwangerschap en bevalling.

Toelichting Het verdient aanbeveling om meer precies in de Grondwettot uidrukking te brengen dat een vervangingsregeling uitsluitend kan worden getroffen voor een vrouwelijk lid van de Staten-Generaal vanwege haar eigen zwangerschap en bevalling. Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift van het wetsvoorstel «in verband met tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap en bevalling» vervangen door: in verband met tijdelijke vervanging van een lid wegens haar zwangerschap en bevalling.

Scheltema-de Nie

411764F ISSN 0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994

 
 
 

2.

Meer informatie