De behandeling van de wetsvoorstellen Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verhoging van de maximale bedragen van de rentedragende lening - Handelingen Eerste Kamer 1993-1994 08 maart 1994 orde 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen: -Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verhoging van de maximale bedragen van de rentedragende lening (23159); -Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt (23428); -Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt (23463, R1488); -Vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (23199).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik geef een indicatie van de orde van de dag. De minister van Onderwijs en Wetenschappen en de ministers die betrokken zijn bij de grondwetsherziening inzake de verdediging zijn pas vanaf het eind van de middag beschikbaar. De ochtend kunnen wij gebruiken voor de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken. Vanmiddag kan dan de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat plaatsvinden. Ik stel voor, daarop volgend de wijziging van de Leerplichtwet aan de orde te stellen. Na de dinerpauze kunnen wij dan het voorstel tot grondwetswijziging behandelen.

 
 
 

2.

Meer informatie