De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de Vere... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 11

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal (16640); Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal (16642). In stemming komt het wetsontwerp nr. 16640. De Voorzitter: Naar mij is gebleken, wordt het op dit wetsontwerp voorgestelde amendement voldoende ondersteund. Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-De Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 6) wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het GPV en de BP tegen dit amendement hebben gestemd. Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen. Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de SGP, het GPV en de BP wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden tegen dit wetsontwerp te hebben gestemd. In stemming komt het wetsontwerp nr. 16642. Dit wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie