16642 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

Dit wetsvoorstel werd op 23 februari 1981 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, en de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 7 mei 1981.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
23 februari 1981

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i

3.

Uit de memorie van toelichting

Op 23 december 1980 verwierp de Eerste Kamer het ontwerp van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal (kamerstuk 14222). De bezwaren van de kamer die tot deze verwerping leidden, betroffen het bepaalde in het voorgestelde artikel 3.1.12, eerste lid, tweede volzin. In deze bepaling legde de Tweede Kamer door aanneming van een amendement-De Kwaadsteniet c.s. vast dat het voorzitterschap van de verenigde vergadering van beide kamers voortaan zou komen te berusten bij de voorzitter van de Tweede Kamer in plaats van, zoals tot dusverre, bij de voorzitter van de Eerste Kamer. De verwerping van wetsontwerp 14222 heeft tot gevolg dat aan het in eerste lezing vastgestelde hoofdstuk Staten-Generaal van de herziene Grondwet een belangrijk gedeelte ontbreekt. Zonder nadere voorziening zouden hierdoor de met dit ontbrekende gedeelte corresponderende bepalingen van de huidige Grondwet blijven gelden. Uit een oogpunt van eenheid van structuur en redactie van de herziene Grondwet is dit onwenselijk. Ook door de samenhang tussen de wetsontwerpen 14222 en 14223 levert de verwerping van eerstgenoemd ontwerp problemen op. In het bijzonder kan worden gewezen op de tweede volzin van artikel 3.1.14, vierde lid, betreffende dezittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer. Deze bepaling hield nauw verband met de artikelen 3.1.4 en 3.1.6 van wetsontwerp 14223, welke artikelen betrekking hebben op de zittingsduur en het tijdstip van verkiezing van de Eerste Kamer. Met het oog hierop menen wij, nu de voor de eerste lezing beschikbare tijd dit nog toelaat, te moeten bevorderen dat ook het ontbrekende gedeelte van het hoofdstuk Staten-Generaal alsnog door de beide kamers wordt vastgesteld. Hiertoe worden thans twee wetsontwerpen ingediend: één waarin de bepalingen van wetsontwerp 14222 zijn opgenomen, met uitzondering van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering, en één dat uitsluitend op het laatstgenoemde onderwerp betrekking heeft. Op dit laatste wetsontwerp gaan wij in de daarbij behorende memorie van toelichting nader in. Het thans voorliggende wetsontwerp bevat alle artikelen van het verworpen wetsontwerp 14222, zoals dat door de Tweede Kamer is aanvaard, met weglating alleen van artikel 3.1.12, eerste lid, tweede volzin. In de opsonv ming van vervallen artikelen in artikel IV is artikel 118, tweede lid, geschrapt.

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16642, nrs. 1-3

Waar wij aannemen dat de bepalingen van het wetsontwerp niet meer tot inhoudelijke discussie aanleiding behoeven te geven, menen wij met bovenstaande toelichting te kunnen volstaan.1

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

4.

Documenten

(9 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 6 mei 1981, stemming(en), Blz. 829 - 858     060581 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 06 mei 1981 orde 3
vergadering: 6 mei 1981
 
1 16 april 1981, eindverslag, nr. 140     KST16642N140K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal
 
2 24 maart 1981, stemming(en), 16640, Blz. 4203 - 4258     240381 2 11
De stemmingen in verband met de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de Vere... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 11
vergadering: 24 maart 1981
 
2 18 maart 1981, behandeling, 16640, Blz. 4063 - 4140     180381 2 5
De behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde verg... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 18 maart 1981 orde 5
vergadering: 18 maart 1981
 
2 13 maart 1981, nota, nr. 5     KST16642N5K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 10 maart 1981, verslag, nr. 4     KST16642N4K2
Verslag
 
2 23 februari 1981, memorie van toelichting, nr. 3     KST16642N3K2
Memorie van toelichting
 
2 23 februari 1981, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16642N2K2
Ontwerp van wet
 
2 23 februari 1981, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16642N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.