Bijlagen bij de memorie van toelichting - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.5

VERSLAG Vastgesteld 26 augustus 1976

De bijzondere commissie voor het beleid inzake Grondwet en Kieswet ontving in haar voor alle leden toegankelijke vergadering geen opmerkingen of vragen over dit wetsontwerp. Zij acht de openbare behandeling met deze mededeling voldoende voorbereid.

De Voorzitter van de commissie, Van Thijn De Griffier van de commissie, De Beaufort

1 Samenstelling: Franssen (PvdA), Bakker (CPN), Aantjes (ARP), Jongeling (GPV), Koekoek (BP), Abma (SGP), Groensmit-Van der Kallen (KVP), Van Mierlo (D'66), Van Thijn (PvdA), voorzitter, Wiegel (VVD), Geurtsen (VVD), Van der Lek (PSP), Kappeyne van de Coppello (VVD), Stoffelen (PvdA), Van der Sanden (KVP), Waltmans (PPR), De Kwaadsteniet (ARP), De Vries (PvdA) en Staneke (DS'70)

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13957 (R 1039), nr.5

 
 
 

2.

Meer informatie