Vergelijkend overzicht - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestruursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.5

VERGELIJKEND OVERZICHT

Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake codificatie volgens het ingediende wetsontwerp, het voorstel van de Staatscommissie-Cals/Donner en de Grondwet

Wetsontwerp

Staatscommissie

Grondwet

Artikel 5.2.8 1. De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en het burgerlijk en strafprocesrecht in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen in afzonderlijke wetten. 2. De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.

Artikel 85 1. De wet regelt het burgerlijk recht, het strafrecht en de rechtspleging. 2. De wet stelt algemene bepalingen van bestuursrecht vast.

Artikel 164 Het burgerlijk en handelsrecht, het burgerlijk en militair strafrecht, de rechtspleging en de inrichting der rechterlijke macht worden bij de wet geregeld in algemene wetboeken, behoudens de bevoegdheid der wetgevende macht om enkele onderwerpen in afzonderlijke wetten te regelen.

Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 15046, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie