Amendement van de leden Waltmans en Van der Lek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WALTMANS EN VAN DER LEK

Ontvangen 25 januari 1977.

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1.2 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 2. Alle Nederlanders worden in Nederland toegelaten; zij kunnen niet worden uitgezet. Hun kan niet worden belet het land te verlaten dan in gevallen, bij of krachtens de wet bepaald.

Waltmans Van der Lek

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R 1048), nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie