Nota van verbeteringen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 24 januari 1977

In de memorie van antwoord (14200 (R 1048), nr. 7) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

Blz. 3: De tweede volzin van de tweede volle alinea dient als volgt aan te vangen: «De Nederlands-Antilliaanse regering heeft met het ontwerp ingestemd, . . . .» Blz. 8: In de 8ste regel van boven wordt tussen «vreemdeling» en «het imaginaire geval» ingevoegd: in.

Blz. 8: De aanvang van de tweede volzin van de tweede alinea wordt gelezen: «In het licht van bovenstaande beschrijving van de inhoud van het verbod van collectieve uitzetting valt het uitzetten . . . .» De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 14200 (R 1048), nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie