Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 7 januari 1977

  • Het onder artikel II voorgestelde artikel 7.6 wordt als volgt gewijzigd: A. Aan het slot van de eerste volzin van het eerste lid vervalt de punt. Toegevoegd wordt: en niet op grond van artikel 3.1.5, tweede lid, van het kiesrecht zijn uitgesloten. B. De tweede volzin van het vijfde lid wordt gelezen: De wet kan bepalen dat beletselen voor het lidmaatschap voortvloeien uit verwantschap of huwelijk en dat het verrichten van bij de wet aangewezen handelingen tot het verlies van het lidmaatschap kan leiden. 2. In het onder artikel III voorgestelde artikel A 7.6 wordt «Tot een bij de wet de bepalen tijdstip» vervangen door: Zolang de leeftijd waarop de wet in het algemeen de minderjarigheid doet eindigen niet is verlaagd tot achttien jaar.

Toelichting De onder 1B voorgestelde wijziging is reeds in de memorie van antwoord toegelicht. Met de onder 1A voorziene toevoeging van een nieuw tweede lid worden de uitsluitingsgronden voor het actief en passief kiesrecht van kracht, welke ook een plaats hebben gekregen in de artikelen 3.1.5 en 3.1.7 van wetsontwerp 14223 (grondwetsbepalingen verkiezing Tweede en Eerste Kamer). De uitsluitingsgronden zijn thans eveneens in de Grondwet voor de verschillende vertegenwoordigende lichamen uniform geregeld. Aangezien ook de uitsluiting van het kiesrecht het beste in het kader van de kiesrechtsbepalingen inzake de Staten-Generaal behandeld kan worden, wordt hier overigens met een verwijzing naar de toelichting op de artikelen 3.1.5 en 3.1.7 volstaan. De wijziging onder 2 strekt ertoe artikel A 7.6 in overeenstemming te brengen met het in wetsontwerp 14223 voorgestelde artikel A 3.1.7.

De Minister-President, Ministervan Algemene Zaken, J. M.denUyl De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13990, nr. 7

 
 
 

2.

Meer informatie