Amendement van de leden Bakker en Evenhuis - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

AMENDEMENT VAN DE LEDEN BAKKER EN EVENHUIS

Ontvangen 22 december 1976

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1.23, tweede lid, wordt de tweede volzin vervangen door de volgende volzinnen: In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende gelegenheid gegeven tot het ontvangen van openbaar basisonderwijs. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. De wet verzekert dat voldoende is voorzien in de behoefte aan bij de wet aangewezen andere soorten van openbaar onderwijs.

Toelichting Doel van het amendement is, de bestaande functie van de gemeenten met betrekking tot het openbaar onderwijs te handhaven.

Bakker Evenhuis Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13874, nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie