Subamendement van het lid Van Ooijen C.S. op het gewijzigd amendement van het lid hermes C.S. (stuk nr. 17,1) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

SUBAMENDEMENT VAN HET LID VAN OOIJEN CS. OP HET GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HERMES CS. (STUK NR. 17.1)

De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor:

In het gewijzigde amendement van het lid Hermes c.s. (stuk nr. 17,1) wordt in het voorgestelde artikel 1.23, vierde lid, de volgende wijziging aangebracht: De zinsnede «bij de wet of zonodig krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële verordening» wordt vervangen door: bij wet of zonodig krachtens de wet.

Van Ooijen Van Mierlo Laban Worrell Konings Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13874, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie