Amendement van het lid Evenhuis C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

AMENDEMENT VAN HET LID EVENHUIS CS.

Ontvangen 21 december 1976

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 1.23 wordt een nieuw vijfde lid toegevoegd, luidende: 5. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag geven.

Evenhuis Dees Ginjaar-Maas Smit-Kroes Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13874, nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie