Amendement van het lid Hermes C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID HERMES CS. Ontvangen 14 december 1976

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel 1.23 wordt vernummerd tot artikel 1.22. b. Vóór het eerste lid wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende: 1. De verzekering van voorwaarden, waardoor ieder een passende vorming en opleiding kan verwerven, is voorwerp van zorg der overheid.

II Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

  • Artikel A 1.23 wordt vernummerd tot artikel A 1.22. b. In het aldus vernummerde artikel wordt «artikel 1.23, tweede en derde lid» vervangen door: artikel 1.22, derde en vierde lid.

Artikel IV wordt gelezen: Artikel 208 van de Grondwet alsmede het opschrift boven dat artikel vervallen.

Toelichting Het is wenselijk de bepalingen inzake vorming en opleiding en onderwijs in één artikel te combineren, zoals ook de Staatscommissie-Cals/Donner heeft gedaan. Het zou bovendien te vervoeren de numerus fixus reeds nu te constitutionaliseren. Bij aanneming van dit amendement dient het voorgestelde artikel 1.22 te vervallen.

Hermes Veerman Van Leijenhorst Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13874, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie