Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de grondwet van bepalingen inzake onderwijs

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 oktober 1976

Het onder artikel II voorgestelde artikel 1.23 wordt als volgt gewijzigd: De eerste volzin van het vierde lid wordt gelezen: De in het voorgaande lid bedoelde voorwaarden eerbiedigen de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs, waaronder met name is begrepen de vrijheid betreffende de keuze van de leermiddelen en de aanstelling van hen die onderwijs geven.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. M.den Uyl De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, J. A. van Kemenade Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13874, nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie