De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 22 december 1976 orde 19

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake onderwijs (13874).

De artikelsgewijze behandeling wordt hervat. De Voorzitter: Ik merk op, dat het lid Hermes zijn amendement, voorkomende op stuk nr. 17, in die zin heeft gewijzigd, dat in plaats van '4. Het bijzonder basis-en de bij de wet' moet worden gelezen: 4. Het bijzonder basisonderwijs alsmede de bij de wet. De heer Bakker (CPN): Mijnheer de Voorzitter! Enkele malen is vanuit de Kamer aangedrongen op het combineren door de heer Evenhuis en mij van onze amendementen op het tweede lid van artikel 1.23. De weg, die wij daar-Tweede Kamer 22 december 1976

FMO Grondwet

2447

toe gevolgd hebben, is dat de heer Evenhuis en ik de tekst ondertekenen, zoals die in het oorspronkelijk door mij ingediend amendement stond. Daarmee zijn mijn oorspronkelijke amendement en het amendement-Evenhuis ingetrokken.

De Voorzitter; Aangezien de amendementen, voorkomende op de stukken nrs. 12 en 14, zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De tekst van het nieuwe amendement-Bakker c.s. is gelijk aan die van het oorspronkelijke amendement-Bakker c.s., voorkomende op stuk nr. 14.

De behandeling van het wetsontwerp wordt geschorst.

 
 
 

2.

Meer informatie