Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 20

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 4.2, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een daartoe strekkend ontwerp-besluit wordt gedurende twee weken ter inzage gelegd bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Brinkhorst Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16040 (R 1141), nr. 20

 
 
 

2.

Meer informatie