16040 (R1141) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Dit wetsvoorstel werd op 6 februari 1980 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, de staatssecretaris van Justitie, Haars i, en de minister van Financiën, Andriessen i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 7 mei 1981.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand.

2.

Kerngegevens

Ingediend
6 februari 1980

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De staatssecretaris van Justitie, E.A. (Bert) Haars i
De minister van Financiën, F.H.J.J. (Frans) Andriessen i

3.

Uit de memorie van toelichting

In de huidige Grondwet vinden de Raad van State en de vaste colleges van advies en bijstand hun regeling in de zevende afdeling van het hoofdstuk «Van de Koning», welke getiteld is «Van de Raad van State, de Ministers, de Staatssecretarissen en de vaste colleges van advies en bijstand». In het onderhavige wetsontwerp worden deze colleges in een afzonderlijk hoofdstuk ondergebracht, dat wordt geplaatst na de hoofdstukken over de regering en de Staten-Generaal. Dat met de regeling in een afzonderlijk hoofdstuk meer is beoogd dan een punt van systematiek komt in paragraaf 2 aan de orde. Bij deze wijziging in de opzet van de betreffende voorschriften is ook de Algemene Rekenkamer, waarover de huidige Grondwet in het hoofdstuk «Van de Financiën» een artikel bevat, in het nieuwe hoofdstuk ondergebracht. Gezien de onafhankelijke positite van de Algemene Rekenkamer is dit hoofdstuk daarvoor de aangewezen plaats. De benaming van het hoofdstuk wijkt af van die welke de staatscommissie voorstelt. Gelet op het verschil in taak en positie met de vaste colleges van advies, hebben wij gemeend de Raad van State en de Algemene Rekenkamerin het opschrift van het hoofdstuk afzonderlijk te moeten vermelden. De staatscommissie behandelt de onderhavige materie in het door haar voorgestelde hoofdstuk «Vaste Colleges» (Eindrapport, blz. 141-151). Het thans voorgestelde hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Allereerst zijn twee artikelen opgenomen met betrekking tot de Raad van State en twee artikelen met betrekking tot de Algemene Rekenkamer. Vervolgens een artikel dat handelt over vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk. In deze opzet verkrijgen zowel de twee met name genoemde alsook de overige colleges een eigen plaats. Het hoofdstuk vervolgt met een artikel, dat de regeling van de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van al deze colleges tot een taak van de wetgever maakt en voorts uitdrukkelijk bepaalt dat de wetgever aan deze colleges ook andere dan in dit hoofdstuk genoemde taken kan opdragen. Het laatste artikel regelt de openbaarheid van de adviezen van de in dit hoofdstuk bedoelde colleges. De hier geschetste opzet wijkt ten aanzien van de Raad van State en de Algemene Rekenkamer af van die van de staatscommissie.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

5.

Documenten

(31 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 6 mei 1981, stemming(en), Blz. 829 - 858     060581 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 06 mei 1981 orde 3
vergadering: 6 mei 1981
 
1 21 april 1981, eindverslag, nr. 92c     KST16040N92cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 14 april 1981, memorie van antwoord, nr. 92b     KST16040N92bK1
Memorie van antwoord
 
1 17 maart 1981, voorlopig verslag, nr. 92a     KST16040N92aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 19 februari 1981, nr. 92     KST16040N92K1
Nader gewijzigd ontwerp van rijkswet
 
2 10 februari 1981, stemming(en), 16034, 16035, 16036, Blz. 2977 - 3030     100281 2 8
De stemmingen in verband met de ontwerpen van (rijks-) wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het Koningschap - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 10 februari 1981 orde 8
vergadering: 10 februari 1981
 
2 4 februari 1981, behandeling, 16034, 16035, 16036, Blz. 2815 - 2892     040281 2 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks) wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het kon... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 04 februari 1981 orde 3
vergadering: 4 februari 1981
 
2 3 februari 1981, behandeling, 16034, 16035, 16036, Blz. 2769 - 2965     030281 2 11
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks) wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het kon... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 03 februari 1981
vergadering: 3 februari 1981
 
2 28 januari 1981, behandeling, 16034, 16035, 16036, Blz. 2601 - 2759     280181 2 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koni... - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 28 januari 1981 orde 3
vergadering: 28 januari 1981
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 20     KST16040N20K2
Amendement van het lid Brinkhorst
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 19     KST16040N19K2
Amendementen van de leden Brinkhorst en G.C. van Dam
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 18     KST16040N18K2
Amendement van de leden G.C. van Dam en Brinkhorst
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 17     KST16040N17K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 22    
Amendement van de leden Patijn en Brinkhorst
 
2 20 januari 1981, amendement, nr. 16     KST16040N16K2
Amendement van de leden Patijn en Brinkhorst
 
2 20 januari 1981, behandeling, 16034, 16035, 16036, Blz. 2333 - 2541     200181 2 16
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 20 januari 1981 orde 16
vergadering: 20 januari 1981
 
2 30 december 1980, brief, nr. 14     KST16040N14K2
Brief van De Algemene Rekenkamer
 
2 29 december 1980, nota, nr. 13     KST16040N13K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 15 december 1980, verslag, nr. 12     KST16040N12K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 28 november 1980, eindverslag, nr. 11     KST16040N11K2
Eindverslag
 
2 7 oktober 1980, nota van verbetering, nr. 10     KST16040N10K2
Nota van verbeteringen
 
2 18 september 1980, nota van wijziging, nr. 9     KST16040N9K2
Nota van wijzigingen
 
2 18 september 1980, memorie van antwoord, nr. 8     KST16040N8K2
Memorie van antwoord
 
2 5 augustus 1980, voorlopig verslag, nr. 7     KST16040N7K2
Voorlopig verslag
 
2 20 mei 1980, brief, nr. 6     KST16040N6K2
Brief van De Algemene Rekenkamer
 
2 6 februari 1980, nr. 5     KST16040N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake raad van state, algemene rekenkamer en andere vaste colleges volgens het wetsontwerp, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 6 februari 1980, bijlage(n), nr. 4     KST16040N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 6 februari 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16040N3K2
Memorie van toelichting
 
2 6 februari 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16040N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 6 februari 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16040N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1980, nr. 15     KST16040N15K2
Gewijzigd ontwerp van rijkswet
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.