Amendementen van de leden Brinkhorst en G.C. van Dam - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN BRINKHORST EN G. C. VAN DAM

Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4.1, eerste lid, vervalt «of een afdeling van de Raad».

II In artikel 4.1, eerste lid wordt na de eerste volzin een nieuwe volzin inge­voegd, luidende: De wet kan regelen in welke gevallen een afdeling van de Raad wordt gehoord.

Brinkhorst G. C. van Dam

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16040 (R 1141), nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie