Amendement van de leden G.C. van Dam en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

AMENDEMENT VAN DE LEDEN G. C. VAN DAM EN BRINKHORST

Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 4.4a wordt een nieuwartikel 4.4b ingevoegd, luidende: Artikel 4.4b De Sociaal-Economische Raad dient van advies over sociale en economi­sche aangelegenheden.

G. C. van Dam Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16040 (R 1141), nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie