Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

wordt een artikel 4.2a ingevoegd, dat luidt als volgt:

Artikel 4.2a

  • De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State. 2. Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden opgedragen.

C. Na artikel 4.4 wordt een artikel 4.4a ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 4.4a

  • De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Al­gemene Rekenkamer. 2. Bij de wet kunnen aan de Algemene Rekenkamer ook andere taken worden opgedragen.

D. Artikel 4.5 wordt gelezen:

  • Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet. 2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges. 3. Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan advi­serende taken worden opgedragen.

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16040 (R 1141), nr. 9

E. Artikel 4.6 vervalt.

F. Artikel 4.7 wordt vernummerd tot artikel 4.6.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars De Ministervan Financiën, A. P. J. M. M. van der Stee

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16040 (R 1141), nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie