De stemmingen over de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het ... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 24 april 1980 orde 16

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling in-zake algemene regels van bestuursrecht(15046); Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen (15049, R 1100); Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 (15468) en over: de motie-Korte-van Hemel c.s. over de wetgeving houdende algemene regels van bestuursrecht (15046, nr. 11); de motie-Brinkhorst c.s. over de verhouding van de Grondwet tot de Europese rechtsorde (15049, R 1100, nr. 16);

Tweede Kamer 24 april 1980

Reglement van Orde Openbaar vervoer Grondwet

4503

Voorzitter de motie-Brinkhorst c.s. over het ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voorleggen van overeenkomsten tot plaatsing van kernwapens (15049, R 1100, nr. 17). In stemming komt het wetsontwerp nr. 15046. Artikel I wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Roethof c.s. (stuk nr. 10) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR, de CPN, de PSP, DS'70 en het GPV vóór dit amendement hebben gestemd.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen. Artikel III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. In stemming komt het ontwerp van rijkswet nr. 15049 (R 1100). Artikel I en de aanhef van artikel II worden zonder stemming aangenomen. Het amendement-van den Broek c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D'66, de PPR en de CPN tegen dit amendement hebben gestemd.

Artikel 5.2.0. van artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-van den Broek c.s. (stuk nr. 15) wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Brinkhorst c.s. (stuk nr. 13) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, DS'70, de PPR, de CPN en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd. Artikel 5.2.1. wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.2.2. en 5.2.2.a worden zonder stemming aangenomen. Het gewijzigde amendement-Brinkhorst c.s. (stuk nr. 18) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D'66, DS'70 de PPR en de PSP vóór dit amendement hebben gestemd.

Artikel 5.2.2.b wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen 5.2.2.C en 5.2.3 worden zonder stemming aangenomen. Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. Het ontwerp van rijkswet wordt zonder stemming aangenomen. In stemming komt het wetsontwerp nr. 15468. Het amendement-Wöltgens c.s. (stuk nr. 11, II) wordt bijzitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wöltgens c.s. (stuknr. 11, II) wordt zonder stemming aangenomen. Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wöltgens c.s. (stuk nr. 11, lll)endebeweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wöltgens c.s. (stuk nr. 11,1) worden zonder stemming aangenomen. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen. De motie-Korte-van Hemel c.s. (15406, nr. 11) wordt bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De motie-Brinkhorst c.s. (15049, R 1100, nr. 16) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het GPV, de PvdA, de CPN en de PSP tegen deze motie hebben gestemd. Ik geeft het woord aan de heer Brinkhorst, die het heeft gevraagd. D De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de Voorzitter! De motie op stuk nr. 17 zou ik van de agenda willen afvoeren. Bij de behandeling van de problematiek van de kernwapens in december heb ik gezegd, hierop te zullen terugkomen bij de behandeling van de grondwetswijzigingen. Ik kon toen niet vermoeden, dat de discussie rond de procedure, die de heer Stemerdink heeft aangespannen, thans aan de or-de is. Ik wil de motie aanhouden tot het moment, waarop over die procedure in de Kamer wordt besloten.

De Voorzitter: Ik stel voor, de motie-Brinkhorst c.s. (15049, R 110, nr. 17) van de agenda af te voeren. Daartoe wordt besloten.

 
 
 

2.

Meer informatie