De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de same... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 7

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten Generaal (14222). Artikel I, de aanhef en de artikelen 3.1.1 en 3.1.2 van artikel II worden zonder stemming aangenomen. De heer De Kwaadsteniet (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Mijn amendement op stuk nr. 16 slaat op artikel 3.1.11. De Minister heeft gezegd, er geen bezwaar tegen te hebben dit amendement over te nemen, aangezien het een redactionele wijziging betreft. Daarna is niet geconcludeerd, dat de Regering het amendement inderdaad heeft overgenomen. Daarom wil ik nu voor alle zekerheid vastgesteld zien dat dit amendement is overgenomen.

Tweede Kamer 12 februari 1980

Minister Wiegel: Dat klopt. Artikel 3.1.11, zoals het is gewijzigd door de overneming van het amendement-De Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-De Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 14) wordt bij zitten en opstaan aangenomen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd.

Artikel 3.1.12, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Kwaadsteniet c.s. (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen. Artikel 3.1.13 wordt zonder stemming aangenomen. Het amendement-Kappeyne van de Coppello c.s. (stuk nr. 17,1) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, het GPV en de CPN vóór dit amendement hebben gestemd. Ik neem aan, dat als gevolg van de verwerping van dit amendement ook de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het amendement-Van Thijn c.s. (stuk nr. 15) wordt bij zitten en opstaan verworpen. De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA vóór dit amendement hebben gestemd. Artikel 3.1.14 wordt zonder stemming aangenomen. Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen. De artikelen III en IV en de beweegreden van het wetsontwerp worden zonder stemming aangenomen. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie