Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZA-KEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 4 september 1980

De leden van de fractie van het CDA waren erover verheugd, dat de Regering ter uitvoering van de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Kappeyne van de Coppello (15463, nr. 5) het voorliggende wetsontwerp, dat het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam aan de in Nederland geldende grondrechten uitdrukkelijk toevoegt, heeft ingediend. Aan een schriftelijke voorbereiding van de behandeling hadden zij overigens geen behoefte. Deze leden, alsmede de leden van de fractie van de PPR behielden zich het recht voor bij de mondelinge behandeling van het wetsontwerp aan het daarin erkende grondrecht enkele beschouwingen te wijden.

De wnd. voorzitter van de Commissie, Van Someren-Downer De griffier van de Commissie, Dijkstra-Liesveld.

Eerste Kamer, zitting 1979-1980,16086, nr. 138

 
 
 

2.

Meer informatie