Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 136

14222

14223

14224

14225 (R1051)

14226

14457

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inüch tingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van het addi tionele artikel inzake heerlijke rechten EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN EN HUIS DER KONINGIN Vastgesteld 26 augustus 1980

Na kennisneming van de memories van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van deze wetsontwerpen voldoende voorbereid.

De wnd. voorzitter van de commissie. Van Someren-Downer De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: Algemene Zaken en Huis der Koningin Vermeer (PvdA), Kolthoff (PvdA), W. F. de Gaay Fortman (CDA), Van Someren-Downer (VVD) (wnd. voorzitter), Feij (VVD), Trip (PPR), Um-kers (CPN), Mueleman (SGP), Van der Jagt (GPV),Vogt(PSP),Maris(-).

Eerste Kamerzitting 1979-1980,14222 enz., nr. 136

 
 
 

2.

Meer informatie