16036, nr. 15 - Amendement De Kwaadsteniet over vaststelling RvO bij KB - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 19 januari 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Willem de Kwaadsteniet (CDA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET Ontvangen 19 januari 1981 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel II wordt aan artikel 2.2.4 een vierde lid toegevoegd luidende: 4. Het reglement van orde van de ministerraad wordt bij koninklijk besluit vastgesteld. De Kwaadsteniet Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 19 januari 1981, amendement, nr. 15     KST16036N15K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet
 

2.

Dossier