Gewijzigde amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst, ter vervanging van de, gedrukt onder nr. 20 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN BRINKHORST, TER VERVANGING VAN DE, GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 4 september 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I In artikel I wordt in plaats van «II en III» gelezen: II-IV.

II Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A 5.2.4

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen blijft artikel 200 van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht. Deze wettelijke voorziening zal inhouden dat wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden dienstplichtigen die niet in werkelijke dienst zijn bij Koninklijk besluit buitengewoon onder de wapenen worden geroepen, onverwijld een voorstel van wet wordt ingediend om het onder de wapenen blijven zoveel nodig te bepalen.

De Kwaadsten iet Brinkhorst

Tweede Kamerzitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 22

 
 
 

2.

Meer informatie