Gewijzigde amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst, ter vervanging van de, gedrukt onder nr. 19 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN BRINKHORST, TER VERVANGING VAN DE, GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 4 september 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I Aan het slot van de considerans wordt toegevoegd: alsmede tot opneming van een bepaling inzake plichten tot het verrichten van persoonlijke diensten anders dan met betrekking tot de verdediging.

II In artikel II wordt na artikel 5.2.4 een nieuw artikel 5.2.4a ingevoegd, luidende:

Artikel 5.2.4a

Andere plichten tot het verrichten van persoonlijke diensten kunnen worden opgelegd volgens bij de wette stellen regels.

Toelichting Bij aanvaarding van deze amendementen moet aan het intitulé worden toegevoegd: alsmede tot opneming van een bepaling inzake plichten tot het verrichten van persoonlijke diensten anders dan met betrekking tot de verdediging.

De Kwaadsteniet Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 21

 
 
 

2.

Meer informatie