Amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 20

AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN BRINKHORST

Ontvangen 2 september 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I In artikel I wordt in plaats van «II en III» gelezen II-IV II Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

Artikel III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A 5.2.4

Totdat ter zake bij de wet een voorziening zal zijn getroffen, inhoudende dat een koninklijk besluit inzake het buitengewoon onder de wapenen roepen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden van buitengewoon dienstplichtigen die niet in werkelijke dienst zijn onverwijld de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft, blijft artikel 200 van de Grondwet naar de tekst van 1972 van kracht.

De Kwaadsteniet Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 20

 
 
 

2.

Meer informatie