Amendement van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN BRINKHORST

Ontvangen 2 september 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 5.2.4. wordteen nieuw artikel 5.2.4a ingevoegd, luidende:

Artikel 5.2.4a Andere verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten kunnen worden opgelegd volgens bij de wet te stellen regels.

De Kwaadsteniet Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie