Amendement van het lid Verbrugh - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 18

AMENDEMENT VAN HET LID VERBRUGH Ontvangen 26 augustus 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 5.2.4., eerste lid, na «taken» ingevoegd: ter zake.

Toelichting De uitdrukking «het vervullen van internationale taken», die een ruime in-terpretatie toelaat, wordt vervangen door de uitdrukking: het vervullen van internationale taken ter zake. Volgens de verklaring van de Staatscommissie wordt met «ter zake» gedoeld op de samenwerking met eventuele bondgenoten bij de genoemde verdediging. De bedoeling van het amendement is hierdoor een constitutionele waarborg te geven aan de burger, zodat de wetgever hem niet kan dwingen tegen zijn politieke oordeel in militaire dienst te verrichten voor zaken die niet rechtstreeks met de verdediging van het Koninkrijk in verband staan.

Verbrugh Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467, nr. 18

 
 
 

2.

Meer informatie