Amendement van het lid Nijpels C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15 Herdruk

AMENDEMENT VAN HET LID NIJPELS CS.

Ontvangen 11 juni 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 5.2.4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Andere verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten worden niet opgelegd dan volgens regels bij de wet te stellen.

Toelichting Dit amendement beoogt te garanderen dat alleen bij wet verplichtingen tot andere persoonlijke diensten, dan die ten behoeve van de militaire en civiele verdediging kunnen worden vastgesteld.

Nijpels Kappeyne van de Coppello Keja Ploeg Blaauw Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie