Gewijzigde amendementen van het lid Nijpels C.S., ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 13 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN HET LID NIJPELS CS., TER VERVAN-GING VAN DIE, GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 11 juni 1980

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I In artikel I wordt in plaats van «II en III» gelezen 11-IV.

II Artikel II wordt als volgt gewijzigd: Aan artikel 5.2.4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Andere verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten kunnen niet worden opgelegd.

III Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

Artikel III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A 5.2.4.3. Bij de inwerkingtreding van artikel 5.2.4, derde lid, bestaande wetten en andere regelen en besluiten die in strijd zijn met die bepaling kunnen, al dan niet gewijzigd, gehandhaafd blijven.

Nijpels Kappeyne van de Coppello Keja Ploeg Blaauw Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15467 (R1114), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie