Amendement van het lid Nijpels C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID NIJPELS CS. Ontvangen 28 mei 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 5.2.4 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Andere verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten kunnen niet worden opgelegd.

Nijpels Kappeyne van de Coppello Keja Ploeg Blaauw Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie