Motie van het lid Korte-van Hemel C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

.8, tweede lid, zoals in hoofdstuk V van de nieuwe Grondwet opgenomen;

gelet op de dringende wenselijkheid van een wet houdende algemene beginselen en vormen van administratief recht daar zodanige wet rechtsgelijkheid en rechtszekerheid kan dienen en een goede bestuurspraktijk in het algemeen kan bevorderen;

gelet op het feit, dat 35 jaar ontwikkeling op dit terrein haar neerslag heeft gevonden in een reeks van rapporten, preadviezen en wetenschappelijke geschriften waarop zoals de memorie van toelichting stelt: «het nu voorgestel-de artikel 5.2.8tweede lid goed aansluit»;

verzoekt de Regering, spoed te betrachten bij het indienen van de in artikel 5.2.8, tweede lid, van de Grondwet genoemde wetgeving wat betreft de deelgebieden waarop reeds veelvuldig wetenschappelijk onderzoek is verricht, en voor de overige deelgebieden wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag.

Korte-van Hemel Kappeyne van de Coppello Roethof Brinkhorst Van der Sanden Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15046, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie