Amendement van het lid Patijn C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN CS. Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 3.2.6. in plaats van «De kamers hebben elk afzonderlijk en in verenigde vergadering» gelezen: Elk der kamers, de verenigde vergadering en een vijfde deel van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers of van de verenigde vergadering hebben.

Toelichting Het is voor de bescherming van de rechten van minderheden in de kamers van groot belang dat ook een aantal leden het recht van onderzoek kan uitoefenen. Voor de bepaling van het aantal leden dat het recht van onderzoek kan uitoefenen, is aansluiting gezocht bij het huidige artikel 61 van de Grondwet.

Patijn Waltmans Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14225 (R 1051), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie