Gewijzigd amendement van het lid Patijn ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 26

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 8 februari 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III wordt na artikel A 3.1.5. een nieuw artikel A 3.1.5a ingevoegd, luidende:

Artikel A 3.1.5a

  • De wet bepaalt voor welke personen die bij de inwerkingtreding van de wet, strekkende tot aanpassing van de wettelijke bepalingen inzake uitsluiting van het kiesrecht aan artikel 3.1.5., van het kiesrecht waren uitgesloten, deze uitsluiting ook daarna van kracht blijft. 2. Voorts bepaalt de wet voor welke personen, die ter zake van een strafbaarfeit, gepleegd vóór de inwerkingtreding van de wet, bedoeld in het eerste lid, op grond van de vóór de in dat lid bedoelde aanpassing geldende wettelijke bepalingen van het kiesrecht konden worden of zouden zijn uitgesloten, de mogelijkheid van uitsluiting aanwezig blijft.

Toelichting Nu in amendement nr. 13 is voorgesteld de onherroepelijke veroordeling tot een vrijheidsstraf van ten minste één jaar als uitsluitingsgrond voor de uitoefening van het kiesrecht te schrappen, dient, om terugwerkende kracht te voorkomen, een overgangsbepaling te worden vastgesteld. Gekozen is voor een regeling waarbij de wetgever bepaalt welke personen ook na de inwerkingtreding van een wijziging van onder andere artikel B3 van de Kieswet van het kiesrecht blijven uitgesloten.

Patijn

Tweede Kamerzitting 1979-1980, 14223, nr. 26

 
 
 

2.

Meer informatie