Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO CS. Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel II wordt in artikel 3.2.6. in plaats van «onderzoek» gelezen: enquête.

Toelichting Het woord onderzoek heeft een ruimere betekenis dan de term enquête, waaraan sinds de Enquêtewet een beperkte, staatsrechtelijk nauwkeurig omschreven betekenis wordt toegekend die in de afgelopen eeuw parlementair bestaansrecht heeft verworven.

Kappeyne van de Coppello Nijpels Tripels Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14225 (R 1051), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie