Amendement van de leden Patijn en De Kwaadsteniet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATIJN EN DE KWAADSTENIET Ontvangen 13 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 3.2.7 in plaats van «die deelnemen aan de vergaderingen» gelezen: die deelnemen aan de beraadslaging.

Toelichting In de nota van wijzigingen (14224, nr. 8) is de kring van personen waartoe de immuniteit zich dient uit te strekken uitgebreid tot «andere personen die deelnemen aan de vergaderingen». Naar het oordeel van ondergetekenden dient de tekst van het artikel echter duidelijk te maken dat het gaat om personen die deelnemen aan vergaderingen van de Staten-Generaal of van commissies van de Kamers in hun kwaliteit van lid van een van de Kamers, Minister of Staatssecretaris dan wel personen die door de leden of de Ministers of Staatssecretarissen zijn aangewezen om hen bij te staan bij de beraadslaging. Daarmee wordt bereikt dat personen die openbare of besloten vergaderingen dan wel hoorzittingen van de Kamers of van commissies van de Kamers bijwonen op uitnodiging dan wel op eigen initiatief, zich niet kunnen beroepen op immuniteit voor hetgeen zij in deze vergaderingen hebben gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd.

Patijn De Kwaadsteniet

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14224, nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie