Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

ARTIKEL III

  • Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd: Artikel A3.2.3

De vorming van Kamerfracties wordt geregeld in de Reglementen van Or-de van de Kamers.

Toelichting In de Grondwet ontbreekt elke verwijzing naar de rol van Kamerfracties, hoewel zij toch sinds lang gerekend mogen worden tot een van de constituerende bestanddelen van de Staten-Generaal. In dit additionele artikel wordt zowel melding gemaakt van het bestaan van deze fracties alsmede van Tiet bestaan van de Reglementen van Orde van de Kamers.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14224, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie