Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS.

Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een nieuw artikel III ingevoegd, luidende:

ARTIKEL III

Aan de Grondwet wordt het volgende additionele artikel toegevoegd:

Artikel A3.2 Bij de reglementen van orde kunnen regels worden gesteld omtrent de toegang van de in Nederland gekozen leden van het Europese Parlement tot vergaderingen van de Staten-Generaal en hun deelneming aan de beraadslaging.

Toelichting Het is gewenst, dat voorzien wordt in een band tussen de Nederlandse Europarlementariërs en de Staten-Generaal.

De Kwaadsteniet Van derSanden Wisselink Van den Broek Aarts Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14224, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie