Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de werkwijze van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS. Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, wordt na artikel 3.2.3 een nieuw artikel 3.2.3a ingevoegd, luidende: De Staten-Generaal kunnen in bijzondere gevallen in verenigde vergadering beraadslagen en besluiten over andere dan in de Grondwet daarvoor aangewezen onderwerpen, indien elk der beide kamers daartoe besluit.

Toelichting Het is gewenst de mogelijkheid te openen dat de beide Kamers in een voorkomend geval tot het bijeenkomen in verenigde vergadering kunnen besluiten.

De Kwaadsteniet Brinkhorst Wisselink Van derSanden Veerman Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14224, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie