Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS.

Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, artikel 3.1.3, tweede lid, vervallen de woorden: de colleges van Toelichting Het lijkt niet gewenst met de woorden «de colleges van» een nieuwe terminologie in te voeren.

De Kwaadsteniet Kappeyne van de Coppello Brinkhorst Veerman Nijpels Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14223, nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie