Amendementen van het lid Kappeyne van de Coppello C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 17

AMENDEMENTEN VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO CS.

Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 3.1.14 als volgt gewijzigd:

I In het eerste lid wordt in plaats van «Elk der kamers» gelezen: De Tweede Kamer.

II In het vierde lid wordt in de eerste volzin in plaats van «Tweede Kamer» gelezen: kamer. De tweede volzin vervalt.

III Aan het artikel wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende: 5. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing bij de ontbinding van de Eerste Kamer ingevolge artikel 8.1., derde lid. De zittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd.

Toelichting Deze amendementen beogen een ontbinding van de Eerste Kamer bij Koninklijk besluit om zogenaamde politieke redenen te doen vervallen.

Kappeyne van de Coppello Nijpels Tripels Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14222, nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie