Amendement van het lid Van Thijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENT VAN HET LID VAN THIJN Ontvangen 6 december 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In Artikel 3.1.14, tweede lid, wordt in plaats van «drie maanden» gelezen: twee maanden.

Toelichting Dit amendement beoogt de periode tussen Kamerontbinding en verkiezingen te bekorten, omdat 1. een te lange periode het verband doet vervagen tussen het conflict dat aanleiding was tot het ontbindingsbesluit en de gevraagde kiezersuitspraak daarover; 2. de periode waarin het land het in feite moet doen met een regering en een parlement die niet bij machte zijn wezenlijke beslissingen te nemen zoveel mogelijk beperkt dient te blijven.

VanThijn

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14222, nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie