Tweede nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN

Ontvangen 31 oktober 1979

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 3.1.12, eerste lid, eerste volzin, wordt als volgt gelezen: 1. Elk der kamers benoemt uit de leden een voorzitter. B. Artikel 3.1.12, tweede lid, wordt als volgt gelezen: 2. Elk der kamers benoemt een griffier. Deze en de overige ambtenaren van de kamers kunnen niet tevens lid van de Staten-Generaal zijn.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer,zitting 1979-1980, 14222, nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie